V spolupráci so silnou poisťovňou na slovenskom trhu pre našich klientov a partnerov máme a tvoríme riešenia pre riziká, ktoré prináša podnikanie v oblasti pestovania rastlín a chovu zvierat v podobe poľnohospodárskeho poistenia.

Poľnohospodárske poistenie predstavuje komplexnú ochranu pre poľnohospodárov. Poistiť sa môžete proti úbytku zvierat, proti zničeniu úrody a proti škodám na majetku. Poistenie vám zostavíme podľa potrieb vášho podnikania a ochráni vás tak proti nebezpečenstvám, ktoré vám hrozia.


POISTENIE ZVIERAT

Poistenie sa vzťahuje na úbytok zvierat (úhyn, zmárnenie, zabitie, krádež, strata).

Poistné nebezpečenstvá, ktoré možno poistiť, sú:

 • nákazlivá choroba
 • živelné riziká (požiar, výbuch, úder blesku, víchrica, povodeň, záplava, krupobitie a pod.)
 • odcudzenie alebo strata zvierat počas živelnej udalosti
 • prehriatie organizmu pri hydine a králikoch
 • jednotlivé škody vzniknuté následkom akútnej choroby, úrazu a pôrodu pri vybraných druhoch zvierat

POISTENIE PLODÍN

Poistenie sa vzťahuje na kvantitatívny úbytok na úrode. Plodiny možno poistiť proti poškodeniu alebo zničeniu, na vybrané poistné nebezpečenstvá alebo ich kombinácie.

Poistné nebezpečenstvá, ktoré možno poistiť, sú:

 • krupobitie
 • živel (víchrica, požiar, povodeň, záplava a pod.)
 • zimný a jarný mráz pri vybraných druhoch plodín
 • vložené náklady pri pestovaní plodín pri vybraných druhoch
 • sucho pri vzchádzaní

POISTENIE MAJETKU POĽNOHOSPODÁROV

Poistenie sa vzťahuje na:

 • nehnuteľnosti slúžiace na poľnohospodársku výrobu,
 • hnuteľné veci a zásoby
 • poľnohospodársku techniku
 • nosiče dát
 • peniaze, ceniny, cennosti
 • náklady na odpratanie zvyškov po poistnej udalosti
 • náklady na demoláciu, vypratanie a odvoz sute po poistnej udalosti

Poistné nebezpečenstvá, ktoré možno poistiť, sú:

Základné nebezpečenstvá:

 • požiar
 • výbuch
 • úder blesku
 • náraz alebo zrútenie lietadla s posádkou, jeho časti alebo nákladu

Doplnkové nebezpečenstvá:

 • záplava
 • povodeň
 • víchrica
 • krupobitie
 • zemetrasenie dosahujúce aspoň 6. stupeň medzinárodnej stupnice MCS
 • zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín
 • zosuv alebo zrútenie lavín
 • tiaž snehu alebo námrazy, ak je poistenou vecou budova
 • pád stromov, stožiarov a iných predmetov
 • poškodenie alebo zničenie poistenej veci vodou z vodovodných zariadeníTáto činnosť je vykonávaná na základe zmluvného vzťahu s poisťovňou Generali Poisťovňa a.s., spoločnosť EKO Delphi s.r.o. je riadne vedená v registroch NBS v registri finančných agentov pod registračným číslom:  230764